Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego swiezasprawka.pl z dnia 21.09.2018

Administratorem i właścicielem strony swiezasprawka.pl jest: Świeża Sprawka Bartosz Kupidura, ul. Wiejska 16a, 26-600 Radom, NIP: 9482566643, REGON: 381567250. Działalność wpisana do CEIDG.

Przed rozpoczęciem korzystania z portalu oraz zapisaniem się na newsletter należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Korzystając z portalu i zapisując na newsletter użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia.

1.    Na portalu swiezasprawka.pl każdy użytkownik może zapisać się na newsletter.
2.    Konto jest zakładane automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
3.    Użytkownik, podając informacje w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
o   są one zgodne z prawdą,
o   wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawcy jej partnerów informacji handlowych na podany podczas rejestracji adres e-mail
o   wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Wydawcę.
4.    W przypadku stwierdzenia, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym konta są fałszywe, wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich kont.
5.    Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.
6.    Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami tzw. netykiety, a w szczególności do:
o   działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
o   niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł i danych innych użytkowników,
o   nie podawania informacji nieprawdziwych
o   zapoznawania się ze zmianami w niniejszym regulaminie
7.    Wszystkie informacje publikowane na portalu swiezasprawka.pl:
o   mają charakter informacyjny,
o   nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do wydawcy,
o   nie mają charakteru porady medycznej
8.    Wydawca zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:
o   skasowania w sytuacjach wyjątkowych, wszystkiego co znajduje się na serwerach wydawcy,
o   całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkowników,
9.    W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez Wydawcę uznane za niepożądane, Wydawca może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.
10.  Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez wydawcę konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:
o   wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników,
o   wyświetlania na stronach WWW portalu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika. 
11.  Biuro obsługi klienta znajduje się pod adresem: ul. Wiejska 16a, 26-600 Radom
12. 
Z zastrzeżeniem punktu 13, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, chyba że przepisy stanowią inaczej. 
13. Zgodnie z art. 38 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827, z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
14. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie oświadczenia mailowo na adres: mamsprawe@swiezasprawka.pl, lub przesłanie go pocztą na adres: Bartosz Kupidura, ul. Wiejska 16a, 26-600 Radom. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Produktu, lub w inny sposób udokumentować zakup Produktów. 
15. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktów, których dotyczy oświadczenie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
16. Zwrot Produktów następuje na koszt Konsumenta. Jeżeli ze względu na charakter Produktów nie jest możliwe odesłanie tego Produktu w zwykły sposób pocztą, Sprzedająca odbierze Produkty od Konsumenta na swój koszt.
17. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.
18. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
19. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
20. Przy skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. W przeciwnym razie, Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktów.
21. Prawo do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji producenta.
22. Klient w przypadku jeżeli stwierdzi wady Produktów, ma prawo złożenia reklamacji. 
23. Reklamację zaleca się przesłać na adres mamsprawe@swiezasprawka.pl lub listem poleconym na adres Bartosz Kupidura, ul. Wiejska 16a, 26-600 Radom. Rekomenduje się dołączenie do reklamacji dowodu zakupu Produktów lub w inny sposób wykazanie nabycia Produktów oraz podanie czego dotyczy niezgodność Produktów z umową. 
24. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni od daty złożenia reklamacji.
25. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Klient zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail.
26. W przypadku zwrotu środków zostaną one przekazane Klientowi niezwłocznie na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny sposób ustalony z Administratorem.

 

Close Menu
×

Koszyk